Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú rozsah práv a povinností, ktoré vznikajú na medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.pacoromano.sk (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“).

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 

1.1 Prevádzkovateľ

 

  • 1.1.1 Internetový obchod na adrese www.xy.sk (ďalej len "internetový obchod") je prevádzkovaný spoločnosťou XY. so sídlom na adrese XY, Slovenská republika, IČO: , ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom XY (ďalej aj ako „predávajúci“). Predávajúci je zároveň aj prevádzkovateľom internetového obchodu www.xy.sk (ďalej aj ako „internetový obchod“). Bankové spojenie: XYí banka, a. s., č. účtu: XY
  • Kontakty:
  • e-mail: zakaznickyservis@xy.sk
  • tel.č.: +421 90X XXX XXX 
  • V prípade otázok na predávajúceho je možné využiť aj kontaktný formulár predávajúceho, ktorý je zverejnený na odkaze/linku:https://www.xy.sk/kontaktujte-nas

 

1.2 Kupujúci

 

  • 1.2.1. Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či koná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len "kupujúci").
  • 1.2.2. Spotrebiteľom je kupujúca fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "spotrebiteľ"). (ďalej spotrebiteľ a podnikateľ, resp. aj každý z nich samostatne aj ako „kupujúci“ a kupujúci spolu s predávajúcim aj ako „zmluvné strany“).
  • 1.2.3. Podnikateľom je kupujúca osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len "podnikateľ")

 

1.3 Obchodné podmienky

 

1.3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len "kúpna zmluva").

1.3.2. Právny vzťah uzatváraný medzi predávajúcim a spotrebiteľom, bližšie neupravený kúpnou zmluvou, týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom, sa použijú zákonné ustanovenia vyplývajúce: (i) zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „OZ“), ako aj (ii) zo zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj (iii) zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa na diaľku“) a

1.3.3. Právny vzťah uzatváraný medzi predávajúcim a podnikateľom, bližšie neupravený kúpnou zmluvou, týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom, sa použijú zákonné ustanovenia vyplývajúce zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Obz“)

 

2. Uzavretie kúpnej zmluvy, spôsob dopravy a platby

2.1. Ponuka tovaru

 

2.1.1. Tovar ponúkaný prostredníctvom stránok internetového obchodu je ponukou tovaru, ktorá má iba informatívny charakter. Samotná ponuka tovaru sa, bez ďalšieho, nepovažuje za návrh dodať tovar. Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.

 

2.2. Objednávka

 

2.2.1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci najprv vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy (pozri článok. 2.4.1.) A spôsobu platby (pozri článok. 2.5.1.) Kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

2.2.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy

 

2.3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať návrh kúpnej zmluvy kupujúceho (objednávku), ak tento návrh nie je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie návrhu prostredníctvom správy na elektronickú adresu kupujúceho.

2.3.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je prevádzkovateľom zaslaná kupujúcemu na elektronickú adresu, ktorú uviedol v objednávke.

2.3.3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

2.4. Spôsob dopravy

 

2.4.1. Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko s takým spôsobom dopravy spojené, vrátane prípadných dodatočných nákladov na zvolený spôsob dopravy.

2.4.2. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

 

2.5. Spôsob platby

 

2.5.1. Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby: platobnou kartou prostredníctvom internetu cez platobnú bránu, bankovým prevodom po dokončení objednávky, na dobierku až pri prevzatí od prepravcu, platobnou kartou alebo v hotovosti pri osobnom odbere na výdajnom mieste prevádzkovateľa a cez službu PayPal. Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa požadovať po konkrétnom kupujúcom v odôvodnených prípadoch platbu vopred a umožniť takému kupujúcemu platbu len týmto spôsobom.

2.5.2. Pri voľbe platby platobnou kartou po internete bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a kúpna cena odpočítaná z účtu kupujúceho.

2.5.3. Pri voľbe platby bankovým prevodom uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet predávajúceho, t. j. tovar bude odoslaný kupujúcemu až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom, kedy došlo k pripísaniu príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

2.5.4 V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať náklady za zariadenie dobierky k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

2.5.5. Pri voľbe platby cez službu PayPal bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na server tretej strany, kde bude vyzvaný na prihlásenie do svojho PayPal účtu. Po overení platnosti a dostatočného zostatku na PayPal účte bude objednávka potvrdená a kúpna cena odpočítaná z PayPal účtu kupujúceho.

2.5.6. Všetky zmeny vrátane zmien cien v internetovom obchode sú vyhradené. Cena je platná v čase objednania.

2.5.7. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH, pokiaľ nie je pri cene výslovne uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

2.5.8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

2.5.9. Kupujúci súhlasí s vystavením účtenky v elektronickej podobe.

2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretia kúpnej zmluvy

2.6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu uhradiť.

2.6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, kupujúcemu v takomto prípade vzniká povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, ak ho kupujúci neprevezme.

2.6.3. Kupujúci je povinný najmä pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.

2.6.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania.

2.6.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností.

2.6.6. Všetky oznámenia predávajúceho môžu byť kupujúcemu doručované na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

2.7. Darčekové poukazy a zľavové kódy.

 

2.7.1. Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať kódy obsiahnuté na zakúpených darčekových poukazoch a zľavové kódy poskytované prevádzkovateľom v súlade s ich pravidlami.

2.7.2. Ak nie je prevádzkovateľom výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy:

- nie je možné uplatňovať opakovane;

- nie je možné vzájomne kombinovať;

- nie je možné použiť na nákup ďalších poukazov.

- Hodnota uplatnených darčekových poukazov / zľavových kódov sa rovnomerne rozpočítava medzi všetky kusy tovaru v objednávke, na ktorú bol darčekový poukaz / zľavový kód uplatnený, v prípadoch tovaru, kedy je možno takýto poukaz / zľavový kód uplatniť.

2.7.3. Zľavové kódy navyše nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji.

2.7.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru kupujúcim predávajúcemu zakúpeného na základe zľavového kódu alebo darčekového poukazu, má kupujúci nárok na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami, pričom zľava bude uplatnená v rámci prvej vratky tovaru. V prípade darčekového poukazu ďalej vystaví predávajúci nový darčekový poukaz v zodpovedajúcej hodnote. Predávajúci však môže rozhodnúť o tom, či a v akej hodnote vystaví kupujúcemu nový zľavový kód.

2.7.5. Pokiaľ má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

2.7.6. Darčekový poukaz ani zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

2.7.7. V prípade, že darčekový poukaz alebo zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami prevádzkovateľa pre použitie predmetných darčekových poukazov a zľavových kódov, má prevádzkovateľ právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel nejasnosti, platí ich výklad stanovený prevádzkovateľom.

 

3. Dodanie tovaru

3.1. Dodacia lehota

 

3.1.1. Prevádzkovateľ sa, pri zohľadnení podmienok uvedených nižšie, zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v najbližšom možnom termíne najneskôr v zákonnom termíne, t.j. do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade platby platobnou kartou po internete cez platobnú bránu, bankovým prevodom po dokončení objednávky a cez službu PayPal prevádzkovateľ odošle tovar až po pripísaní platby na jeho bankový účet.

3.1.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením odoslania alebo doručenia tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

3.2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru

3.2.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku kupovanému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru tiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

3.2.2. Súčasťou dodávky je doklad o zakúpení tovaru, ktorý uvádza dátum predaja, označenie tovaru, kúpnu cenu a údaje o predávajúcom. Predávajúci zašle kupujúcemu na žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe.

3.2.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

3.2.4. Reklamácia mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli viditeľné pri prevzatí zásielky od prepravcu, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení. Prevádzkovateľ neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak kupujúci bezodkladne toto poškodenie neuplatní v súlade s ods. 3.2.3. a 3.2.4. týchto obchodných podmienok.

3.2.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3.2.6. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne ním skôr objednaný tovar, prevádzkovateľ nie je povinný mu akýkoľvek ním novo objednávaný doposiaľ neuhradený tovar zaslať alebo môže požadovať platbu vopred.

3.2.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uplatniť náklady spojené s dopravou tovaru vo výške nepresahujúcej 2 € v prípade dodania tovaru na výdajňu a/alebo 2.90 € pri inom spôsobe dodania.

3.2.8. Pokiaľ si kupujúci v jednom kalendárnom dni objedná (prostredníctvom jednej alebo viacerých objednávok) spolu viac ako 4 kusy tovaru, môže predávajúci požadovať úhradu tovaru vopred ako jedinú možnosť úhrady. Túto možnosť si prevádzkovateľ vyhradzuje, v rozsahu umožnenom zákonom, aj v prípade opakovaného neodôvodneného vracania zjavne používaného tovaru zo strany toho istého kupujúceho a/alebo opakovaného bezdôvodného neprevzatia objednaného tovaru.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

 

4.1.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu), má spotrebiteľ právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

4.1.2. Prevádzkovateľ rozširuje spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku na 30 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, zakúpeného on-line, a to bez udania dôvodu a bez sankcií, avšak po uplynutí zákonnej 14 dňovej lehoty podľa predchádzajúceho odseku je odstúpenie možné len ak je tovar kompletný, nepoškodený, pokiaľ možno v nepoškodenom pôvodnom obale a nenesie známky používania.

4.1.3 V priebehu 30-dňovej lehoty na vrátenie sa 1.-14. deň vracajú peniaze na účet kupujúceho a to do 14 pracovných dní od prijatia tovaru na sklad.

4.1.4. Ak spotrebiteľ:

(I) v zákonnej 14-dňovej lehote oznámi prevádzkovateľovi, že od zmluvy odstupuje; alebo (ii) v rozšírenej 30-dňovej lehote (t. j. počnúc 15. dňom od dátumu kúpy) oznámi prevádzkovateľovi, že od zmluvy odstupuje a tovar v tejto lehote do konca 30. dňa zároveň vráti, kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Pre odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť potvrdenie o kúpe, ktoré obdržal spolu so zakúpeným tovarom, alebo tento všeobecný formulár na odstúpenie od zmluvy a na reklamáciu. Vo formulári by malo byť uvedené aspoň meno a priezvisko kupujúceho, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu pre vrátenie peňazí.

4.1.5. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

4.1.6. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote a vrátený tovar nie je kompletný alebo je preukázateľne použitý či poškodený, má prevádzkovateľ voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody, resp. na sumu zodpovedajúcu zníženej hodnote vráteného tovaru, s čím spotrebiteľ/kupujúci týmto súhlasí. Prevádzkovateľ v takom prípade vracia spotrebiteľovi takto dohodnutú zníženú kúpnu cenu. V prípadoch, kedy bude tovar ďalej nepredajný (napr. v prípade jeho zničenia alebo rozsiahleho poškodenia alebo odstránenia symbolov príslušnej firemnej značky/ loga/ štítku atď.), môže pohľadávka prevádzkovateľa činiť sumu zodpovedajúcu plnej cene tovaru, čo týmto spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne, že preukázateľne použitý alebo poškodený tovar akceptuje prostredníctvom refundácií aj po prebehnutí 14-dňovej zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na sprísnené podmienky jeho vratky podľa čl. 4.1.2, suma vrátená spotrebiteľovi bude aj v takom prípade znížená o čiastku zodpovedajúcu zníženej hodnote ceny vráteného tovaru, s čím spotrebiteľ/kupujúci týmto súhlasí.

4.1.7. Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch tu uvedených, najmä potom v prípade dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ďalej v prípade dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, tovar v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. spodná bielizeň, tzv. "body" alebo plavky), dodávky zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal, alebo dodávky novín, periodík alebo časopisov. V prípade kozmetiky, doplnkov stravy, parfumov a drogérie je možné len vrátenie v pôvodnom neporušenom obale bez známok použitia.

4.1.8. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva. Toto pravidlo neplatí pre vrátenie tovaru v predĺženej 30-dňovej lehote, kedy musí byť tovar vrátený najneskôr do konca 30. dňa, inak nárok na vrátenie tovaru zaniká. 

4.1.9. Ak odstúpi spotrebiteľ oprávnene od kúpnej zmluvy v rámci zákonnej 14-dňovej lehoty na odstúpenie, s ohľadom na čl. 4.1.9., je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť mu všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to v zásade rovnakým spôsobom ako ich prijal. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. 

4.1.10. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal.

4.1.11. Ak odstúpi spotrebiteľ oprávnene od kúpnej zmluvy, a tovar vráti na výdajňu, má nárok na náhradu sumy zodpovedajúcej vynaloženým nákladom na dopravu, pokiaľ mu ním zakúpený tovar bol doručený domov.

4.1.12. Ak odstúpi spotrebiteľ oprávnene od kúpnej zmluvy, má nárok využiť služby spoločnosti Zásielkovňa a neplatiť tak poštovné a v takom prípade nemá nárok na vrátenie nákladov na zaslanie tovaru. Kód potrebný pre bezplatné vrátenie prostredníctvom Zásielkovne možno nájsť na Vrátkovom formulári. V prípade, že spotrebiteľ nevyužije možnosť vrátiť objednávku prostredníctvom Zásielkovne, ale hradí dopravu späť do skladu, vracia sa len poštovné vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu zaslania tovaru. Žiadna z vyššie uvedených súm nebude kupujúcemu vrátená v prípade, keď kupujúci nehradil náklady na dodanie tovaru. V prípade, že spotrebiteľ vracia tovar z jednej objednávky vo viacerých zásielkach, má nárok na využitie bezplatnej služby vrátenia prostredníctvom Zásielkovne iba raz. Cena na zaslanie tovaru sa vracia len pri úplnom odstúpení od zmluvy tzn. až potom, čo budú vrátené všetky položky v rámci jednej objednávky.

4.1.13. V prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou, má kupujúci právo na vrátenie nákladov iba v hodnote, ktorá zodpovedá nákladom na poštovné vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

4.1.14. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a zašle napriek tomu tovar prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa zaslaný späť a v prípade preukázateľného vrátenia nedoručiteľnej zásielky zničenej prevádzkovateľom bez nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, s čím kupujúci týmto súhlasí.

4.1.15. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček s čím kupujúci týmto súhlasí.

4.1.16. Náklady na dodatočné služby spojené s dodaním tovaru kupujúcemu (najmä vrátane nákladov na službu dobierky) sa nevracajú.

4.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom

4.2.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom a dostatočnú zásobovanosť, napriek tomu môže výnimočne dôjsť k situáciám, kedy nebude schopný objednaný tovar dodať za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takýchto prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy a kupujúci s takýmto postupom pre takéto výnimočné prípady týmto súhlasí.

4.2.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj vtedy, ak došlo k výrazným zmenám cien dodávateľa objednaného tovaru, ak došlo k výrazným zmenám cien prepravy tovaru, alebo ak zistí prevádzkovateľ, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, t. j. zvýšenie ceny tovaru či zvýšenie nákladov na prepravu a kupujúci s týmto postupom pre takéto prípady týmto súhlasí.

4.2.3. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, resp. s takým kupujúcim zmluvu vôbec neuzavrieť, ak kupujúci v niektorom z predchádzajúcich záväzkových vzťahov s predávajúcim porušil akúkoľvek svoju povinnosť podstatným spôsobom. Porušenie predchádzajúceho záväzkového vzťahu podstatným spôsobom sa považuje pre účely odstúpenia od zmluvy.

4.2.4. Ak prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, ak už táto bola uhradená, prípadne zníženú v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

 

5. Práva z chybného plnenia

 

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä § Zákon č. 89/2012 Sb. Občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

5.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

- má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci môže všeobecne očakávať vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonávanej,

- sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

- tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak boli akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.3. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v zákonom stanovenej dobe, t. j. 24 mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť. Ak sa prejaví vada v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí; po uplynutí tejto 6 mesačnej lehoty musí kupujúci svoje tvrdenie, že vada existovala už v čase prevzatia, preukázať.

5.4. Práva z chybného plnenia môže kupujúci uplatniť u predávajúceho na adrese jeho prevádzky (kamenná predajňa). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď sťažnosť spotrebiteľa dôjde predávajúcemu.

5.5. Pri uplatnení práva z chybného plnenia je kupujúci povinný preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ odporúča na tento účel predložiť najmä potvrdenie o kúpe.

5.6. Kupujúci má povinnosť vytknúť predávajúcemu vadu, teda dodať opis vady tovaru, kvôli ktorej ho reklamuje.

5.7. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, alebo ju spôsobila tretia osoba odlišná od predávajúceho a bez jeho zavinenia.

5.8. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii zo strany spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia zo strany spotrebiteľa vrátane odstránenia chyby bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Prednostným spôsobom vybavenia reklamácie je vrátenie kúpnej ceny.

5.9. Spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva z chybného plnenia.

5.10. O tom, že bola reklamácia vybavená a akým spôsobom je prevádzkovateľ povinný kupujúceho informovať, a to na elektronickú adresu, ktorú uviedol pri reklamácii alebo prostredníctvom iného kontaktného údaja, podľa ktorého bude možné kupujúceho upozorniť na vybavenie reklamácie. Prevádzkovateľ v tomto oznámení uvedie lehotu na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.

5.11. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne v lehote stanovenej prevádzkovateľom reklamovaný tovar, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať si primerané skladné či tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí prevádzkovateľ kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

5.12. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo poškodenie majetku, či už priame alebo nepriame, spôsobené chybou dodaného tovaru, ak táto strata, zranenie alebo poškodenie majetku nevzniklo nedbalosťou, opomenutím alebo úmyslom na strane prevádzkovateľa.

 

6. Ochrana osobných údajov

 

6.1. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha legislatíve ohľadom ochrany osobných údajov, predovšetkým vrátane Nariadenia EÚ 2016/679. Registračné číslo prevádzkovateľa na Úrade pre ochranu osobných údajov je 00036842. Zásady, ktorými sa spracovanie Vašich osobných údajov riadi, sú obsiahnuté tu.

6.2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

7. Záverečné ustanovenia

 

7.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

7.2. V prípade, že by boli niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

7.3. Znenie obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť či dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

7.4. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom, s vylúčením všetkých kolíznych noriem. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním obchodného zákona. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prerokovanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Predtým než bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu pre vyriešenie vzniknutej situácie najskôr využiť elektronickú adresu zakaznickyservis@xy.sk.

 

V Košiciach, dňa 18.11. 2022

Loading...