O spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť Paco Romano pôsobí na trhu vyše 25 rokov.

Zamestnancom a taktiež všetkým, ktorí sa podieľajú na chode spoločnosti, záleží nielen na udržaní dobrého mena spoločnosti Paco Romano, dôvere a rešpekte voči našej práci, ale i pozitívnom formovaní prostredia a sveta, s ktorým prichádzame do kontaktu. Uvedomujeme si, že zvyšovanie úrovne etiky, integrity, transparentnosti, zodpovednosti patrí k najkľúčovejším potrebám Slovenska i ďalších krajín.

Snažíme sa preto klásť si na seba vyššie nároky ako len dodržiavanie zákonov. Veríme totiž, že ak sa v rôznych dilemách orientujeme podľa našich kľúčových hodnôt, sú to správne rozhodnutia, aj keď môžu byť bezprostredne tie ťažšie. Pri riešení etických i iných dilem postupujeme uvážlivo, spoločným dialógom s čo najviac zainteresovanými stranami, riešenie prijímame po zvážení čo najviac možných aspektov a zohľadnení všetkých dostupných informácií. 

Kľúčom pri rozhodovaní sú najmä : zodpovednosť, empatia, férovosť, udržateľnosť, inovatívnosť.

Vážime si a rešpektujeme všetkých ľudí, ktorí s nami spolupracujú, odmietame diskrimináciu a vytvárame inkluzívne prostredie. Vytvárame otvorené, príjemné a bezpečné pracovisko s rodinnou a priateľskou atmosférou. Dodržiavame vzájomné záväzky i termíny platieb. S každým človekom osobitne riešime jeho ohodnotenie, popis práce, ciele, výzvy i prípadné výhrady k jeho výkonu. Dbáme na ochranu osobnných údajov či informácie o výške odmeny a pod..

 

Loading...